บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางระบบออนไลน์ (ตม.47) 

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

บริการจองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดอุทัยธานี

ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย ผ่านระบบออนไลน์

*ใช้ได้กับวีซ่าบางประเภท

ข้อมูลบริการ

แนะนำหน่วยงาน

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานในสังกัด บก.ตม.5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง